Dom Pomocy Społecznej w Borowej Wsi

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Śląskiego z dn. 25.10.2013r pod numerem PSII.9420.3.3.2015 oraz PSII.9420.3.4.2013. Dom pomocy jest największym i najstarszym działem Ośrodka, przeznaczonym dla 155 osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością fizyczną. Wychowankowie zamieszkują w tzw. grupach rodzinkowych (10 os.)- osoby są zróżnicowane pod względem wiekowym. W ramach każdej grupy znajdują się 2-3 osobowe pokoje, jadalnia, 4 łazienki i aneks kuchenny.

Dom Pomocy Społecznej

Każda grupa ma przydzielonych dwóch stałych wychowawców. Mieszkańcy objęci są programem postępowania usprawniającego, sformułowanego w postaci indywidualnego planu opiekuńczo-terapeutycznego. W Ośrodku działa Samorząd Mieszkańców, który współpracuje z kierownictwem, personelem i mieszkańcami w określaniu strategii placówki oraz rozwiązywaniu bieżących problemów. Ośrodek respektuje prawo mieszkańców do zachowania własnego światopoglądu, praktykowania religii, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności domowej oraz środowiska lokalnego. Mieszkańcy podejmują samodzielne decyzje dotyczące własnej osoby i form aktywności, z zachowaniem zasad życia społecznego obowiązujących w tutejszej placówce.

Dom Pomocy Społecznej

Zatroskani o dalsze losy, zdrowie, wszechstronny rozwój oraz godziwe warunki życia mieszkańców domu – oprócz standardowej działalności opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej: umożliwiamy kształcenie na niemalże wszystkich szczeblach edukacji (od przedszkola po wyższe uczelnie). Obecnie 50 osobowa grupa mieszkańców kontynuuje naukę wyjeżdżając codziennie do szkół na terenie Mikołowa, Gliwic i Paniówek (Ośrodek zapewnia transport). Jak wynika z naszych doświadczeń tylko pełna edukacja stanowi drogę ku samodzielności, integracji, zdobyciu wykształcenia i zawodu.

Dom Pomocy Społecznej

Opiekunowie udzielają wychowankom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych dotyczących następujących sfer aktywności:
– spożywania posiłków
– wykonywania toalety,
– prac porządkowych w pokojach mieszkalnych,
– załatwiania spraw osobistych w poradniach, urzędach, itp.
– robienia zakupów,
– w przygotowaniach i nauce szkolnej,
– organizacji czasu wolnego,
– podtrzymywania kontaktów z rodziną,
– nawiązywania relacji ze środowiskiem zewnętrznym,
– podnoszenia ogólnej sprawności psychofizycznej oraz rozwijania autonomii wychowanków.

Dom Pomocy Społecznej

Prowadzimy dla wszystkich mieszkańców: zajęcia rehabilitacji ruchowej, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczących się. Podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zatrudnienie mieszkańców Domu Pomocy. Umożliwiamy udział w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dom Pomocy Społecznej
Podejmujemy działania w kierunku integracji mieszkańców domu ze środowiskiem włączając ich w nurt życia społecznego poprzez organizację oraz masowy udział w imprezach kulturalno-oświatowych (wycieczki szkolne, teatr, kino), religijnych, sportowych (nasi mieszkańcy jako zawodnicy bądź widzowie, wyjeżdżają na mecze i olimpiady sportowe). Do Domu kierowane są dzieci i młodzież decyzją administracyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania po uzgodnieniu z PCPR w Mikołowie.

Dom Pomocy Społecznej

Jeśli jesteś zainteresowany Naszym Domem Pomocy Społecznej zapraszamy do kontaktu. Kierownik Domu Pomocy Społecznej oraz Pracownik socjalny naszego Ośrodka jest do Państwa dyspozycji.