W dniu 17 października br. Grupa osób wraz z ks. Tomaszem Nowakiem i Panią Bogumiłą Kopczyk pojechała na religijne widowisko „Exodus” w reżyserii Mariusza Kozubka z udziałem kilkuset wykonawców. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody XIV Dnia Papieskiego i wspiera Fundację Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Widowisko poprzedziło przemówienie Arcybiskupa Wiktora Skworca – Metropolity Katowickiego oraz wiceprezydenta Marcina Krupy.

Przedstawienie jest opowieścią o bardzo bolesnych sprawach – wychodzeniu z niewoli, wezwaniu do wolności – najbardziej podstawowych treściach, które towarzyszą naszej wierze.
Spek­takl jest oparty na Księ­dze Wyj­ścia Starego Testamentu. Opo­wie­dzia­ny współ­cze­snym ję­zy­kiem, w spo­sób ła­mią­cy do­tych­cza­so­we ste­reo­ty­py. Moj­żesz w spek­ta­klu to młody mał­żo­nek nie­ocze­ki­wa­nie we­zwa­ny do wy­ko­na­nia wiel­kiej misji, a Fa­ra­on – szef wiel­kiej kor­po­ra­cji.

Spektakl ten skłonił nas do refleksji nad współczesnym znaczeniem zniewolenia i drogą wolności.

autor tekstu: Ewa Oskiera