POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Celem zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w realizowanych procesach leczenia pacjentów oraz w procesach zarządczych Ośrodka. Celem tych działań jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • zagwarantuje zachowanie poufności informacji chronionych,
 • zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów przetwarzania informacji,
 • zapewni gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełnia wymagania normy ISO 27001:2013.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, funkcjonujący w NZOZ Ośrodek Miłosierdzie Boże, obejmuje nadzór nad  wytwarzanymi, przetwarzanymi, przechowywanymi, przekazywanymi i przyjmowanymi informacjami, występującymi zarówno w formie dokumentów papierowych, jak i dokumentów w postaci elektronicznej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, realizujemy nasze procesy z uwzględnieniem:

 • aktualności aktywów informacyjnych,
 • ryzyka związanego z aktywami informacyjnymi,
 • nadzorowania i monitorowania procesów bezpieczeństwa informacji,
 • nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 • odpowiedniego doboru dostawców i kontroli powierzonych im procesów informacyjnych, dokumentów oraz danych,
 • stosowania zabezpieczeń wynikających z przepisów prawa oraz innych zidentyfikowanych wymagań,
 • analizowania i postępowania z incydentami dot. bezpieczeństwa informacji,
 • monitorowania skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 • zapewnienia zasobów i odpowiednich warunków organizacyjnych do skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2013.

Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa informacji zawartych w procedurach systemowych oraz wynikających z przepisów prawnych. Personel Ośrodka zobowiązany jest do:

 • stosowania się do zasad ochrony informacji obowiązujących w Ośrodku,
 • dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji,
 • znajomości i przestrzegania Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz dokumentacji systemu, w tym w szczególności w „Deklaracji Stosowania Zabezpieczeń”, procedur bezpieczeństwa informacji oraz wymagań prawnych,
 • zgłaszania swoim przełożonym incydentów dot. bezpieczeństwa informacji,
 • regularnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • zaangażowania w doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Dyrektor
OŚRODKA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE
pa
NZOZ
iso
opieka
medycyna
rehdzienna
porrehabilitacyjna
porlogpeda
fizjoterapia
wypozyczalnia
kontakt_nzoz