Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach Górnych

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4 jest ogniwem dziennego wsparcia społecznego działającym w ramach Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Mikołowie – Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 366.

Środowiskowy dom samopomocy w Łaziskach Górnych

Docelowo Dom przygotowany jest na przyjęcie 20 uczestników mających ukończony 18 rok życia i mieszkających na terenie Powiatu Mikołowskiego.

Środowiskowy dom samopomocy w Łaziskach Górnych

Dom jest elementem realizowanej w powiecie strategii zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia psychicznego pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację społeczną rozumianą, jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych, dlatego jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Środowiskowy dom samopomocy w Łaziskach Górnych

Oddziaływania wspierająco – aktywizujące w ŚDS

Wykwalifikowany zespół wspierająco aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych na podstawie Indywidualnych Planów Wsparcia i Aktywizacji wraz z uczestnikami realizuje następujące formy zajęć.

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7) niezbędną opiekę;

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9) jeden ciepły posiłek przygotowywany z produktów żywnościowych w ramach treningu kulinarnego przez uczestnika;

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Baza lokalowa i współpraca ŚDS

Do dyspozycji uczestników pozostają w pełni wyposażone pomieszczenia o powierzchni 400 m2 a wśród nich miedzy innymi sala społeczności, sala multimedialna wraz z pokojem gier i zabaw, pracownia kulinarna, plastyczna, techniczna, komputerowa pokój socjalny, szatnia oraz pełen węzeł sanitarny wyposażony w natryski.

Między zajęciami uczestnicy mają możliwość spożycia gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

Środowiskowy dom samopomocy w Łaziskach Górnych

Ponadto Dom swoje funkcjonowanie opiera również na szerokiej współpracy z lokalnym samorządem instytucjami pomocowymi, placówkami kulturalno oświatowymi kościołem katolickim oraz zakładami pracy.

Procedura przy przyjęciu do ŚDS

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Środowiskowy dom samopomocy w Łaziskach Górnych

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

Środowiskowy dom samopomocy w Łaziskach Górnych

Po dokonaniu oceny, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Dane kontaktowe do ŚDS

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Domu oraz postępowania przy przyjęciu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy można uzyskać osobiście pod adresem Łaziska Górne ul. Staszica 4 (budynek po byłej przychodni lekarskiej KWK Bolesław Śmiały) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie

ŚDS Łaziska Górne (32) 737-00-46,

Krzysztof Lach (kom.) 698 639 036

e-mail: sdslaziska@interia.eu, lub klach@borowa-wies.pl