Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) działa na mocy Ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Statutowym oraz kluczowym celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, poprzez którą zostają przygotowywani do pracy na otwartym rynku pracy oraz do realizacji pełnego niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.
Warunkiem zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym (każdy symbol przyczyny niepełnosprawności) lub umiarkowanym (z symbolem przyczyny niepełnosprawności U, Ps lub A).
Również na mocy powyższej Ustawy co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w zakładzie aktywności zawodowej stanowią osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Czas pracy osób niepełnosprawnych w ZAZ bez względu na przyczynę niepełnosprawności wynosi 0,55 wymiaru czasu pracy (tj. 3 godz. 51 min gdyż osoby niepełnosprawne obecnie pracują 7 godzin w pełnym etacie), wymiar ten może być zwiększony do 0,8 etatu (5godz. 36min.) na wniosek Zespołu programowego w ZAZ.Na terenie
Naszego Ośrodka funkcjonują 2 Zakłady Aktywności Zawodowej
z1
z2